05.02.2018

Zkušební laboratoř pro dentální materiály VFN (ZLDM VFN)

 

Kromě akreditovaných činností se pracovníci laboratoře zabývají stu­diem vlastností, struk­tury a dlou­ho­dobé odol­nosti mate­ri­álů pro zubní lékař­ství a rovněž problematikou biomateriálů, určených pro aplikace v implantologii. Dle možností daných vybavením laboratoře provádějí řadu neakreditovaných zkoušek ve stejném systému řízení, jako v akreditované laboratoři, což zaručuje potřebný standard provedení testů a spolehlivost dosažených výsledků.

 

 

V labo­ra­toři je k dispozici řada spe­ci­ál­ních pří­strojů - svě­telný mik­ro­skop Nikon Eclipse pro histologická hodnocení interakce materiálů a živých tkání, stereomikroskop Olympus SZX 10 se záznamovým zařízením a SW pro trojrozměrné snímkování, ske­no­vací elek­tro­nový mikroskop Jeol JSM 5500LV, uni­ver­zální zku­šební pří­stroj pro testování mechanických vlastností materiálů Instron 3366 se siloměrnými celami 500-1000-10000 N, mik­ro­tvr­do­měr Buehler Indentamet 1105D s kamerou Micrometrix, pomaluběžná pila Isomet Low Speed, Isomet 1000, bruska a leštička MetaServ 250, atd.

Toto vybavení umož­ňuje přípravu vzorků a sle­do­vání mecha­nických vlast­ností zkoumaných mate­ri­álů, jejich vnitřní struk­turu, či lomové cho­vání. Experimentální zařízení zahrnuje i možnost hodnocení vlastností polymeračních lamp spektroradiometrem USB2000+, integrační koulí nebo kosinovým korektorem (OceanOptics, USA).

Laboratoř je vybavena rovněž pro zpracování biologických vzorků z in vivo experimentů, až po přípravu preparátů pro histologické analýzy, zaměřené na reakce tkání s testovanými implantabilními biomateriály.

 

Oblasti zájmu:

· testování vyluhovatelných složek z rekonstrukčních materiálů na bázi polymerů z hlediska prevence komplikací spojených s přecitlivělostí lidského organismu na nekovové materiály;

· studium vlivu účinků nanočástic, uvolňovaných z rekonstrukčních dentálních materiálů při jejich aplikaci, na lidský organismus;

· sledování odol­nosti adhez­ního spoje zubní tkáň-kompozitní mate­riál či kompozit-kompozit;

· stu­dium vlivu para­me­trů poly­me­rač­ních lamp na rozsah poly­me­race moder­ních rekonstrukčních kompozitních mate­ri­álů;

· hod­no­cení pro­tek­tiv­ního účinku pří­pravků ústní hygieny na tvrdé zubní tkáně;

· optimalizace přípravy preparátů pro histologické analýzy.

 


 

Kontakty:

RNDr. Pavel Bradna, CSc.; email: Pavel.Bradna@vfn.cz, telefon: +420 224 966 802

Ing. Vlasta Fialová, CSc.; email: Vlasta.Fialova@vfn.cz, telefon: +420 224 966 804

Ing. Radka Vrbová, Ph.D.; email: Radka.Vrbova@vfn.cz, telefon: +420 224 966 804

MUDr. Adéla Roubíčková, Ph.D.; email: Adela.Roubickova@vfn.cz, telefon: +420 224 966 802

49

počet zobrazení: 1576 poslední aktualizace: 05.02.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.