29.01.2018

Výuková činnost

Pra­cov­níci labo­ra­toří se podí­lejí na pregraduální výuce pre­ven­tivního zubního lékař­ství a působí jako ško­li­telé dok­tor­ského stu­dij­ního pro­gramu biomedicíny.